Щодо внесення змін до Законів України, які регламентують проходження військової служби за контрактом

За час проведення АТО удосконалено проходження військової служби шляхом внесення змін до нормативно-правових актів, зокрема до Законів України:

“Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час мобілізації” від 20.05.2014 № 1275-VІІ, у тому числі – до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (набрав чинності 09 червня 2014 року);

“Про внесення змін до Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу” та “Про засади запобігання і протидії корупції” від 12.08.2014 № 1634-VІІ (набрав чинності  04 вересня 2014 року);

внесено зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (далі – Закон України) щодо:

1. Розширення можливостей кандидатів щодо вибору термінів на які можливо укладати контракт (у тому числі контракт на шість місяців).

2. Спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду;

3. Розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом.

Нормативно-правовими актами передбачено:

· укладання короткострокового контракту на проходження військової служби строком на шість місяців, укладання тривалих контрактів на 3 або 5 років;

· прийняття на військову службу за контрактом осіб, які мають базову середню освіту;

· прийняття на військову службу за контрактом військовослужбовців за призовом під час мобілізації та іноземців, осіб без громадянства на посади рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України;

· прийняття на військову службу за контрактом осіб до отримання результатів спеціальної перевірки  (під час кризової ситуації), або, без проведення спеціальної перевірки (під час мобілізації та (або) введення воєнного стану).

1.1. Щодо розширення можливостей кандидатів у виборі термінів контрактів (у тому числі короткостроковий контракт).

1.1. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби у календарному обчисленні:

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років.

2.1.2. Законом України впроваджено можливість укладання контракту строком військової служби в календарному обчисленні – шість місяців, з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію, для наступних осіб:

військовослужбовців строкової військової служби, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців;

осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду;

військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців.

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені Законом. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

2.2. Щодо спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду.

Законом впроваджено можливість укладання контракту з громадянами (військовослужбовцями), під час дії особливого періоду, без проведення спеціальної перевірки, що дозволяє скоротити термін проведення процедури відбору, оформлення документів та підписання контракту.

2.1. У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки.

Тобто, командир військової частини (керівник підрозділу комплектування та рекрутингу) у ході відбору надсилає необхідні запити до установ (відомств) з метою проведення спеціальної перевірки, але має право підписати контракт, не чекаючи офіційного надходження результатів спеціальної перевірки.

У подальшому, якщо військовослужбовець за результатами спеціальної перевірки не відповідатиме встановленим вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу), він підлягає звільненню з військової служби на підставі пункту “й”, частини шостої, статті 26 Закону України.

2.2. У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається без проведення спеціальної перевірки.

Тобто, командир військової частини (керівник підрозділу комплектування та рекрутингу) у ході відбору спеціальну перевірку не здійснює, необхідні запити до установ (відомств) не відправляє.

2.3. Щодо розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом.

Законом дозволено здійснювати відбір з числа громадян призовного віку, які мають базову середню освіту, що дозволяє збільшити людський ресурс для прийняття на військову службу за контрактом.

Тобто, на військову службу за контрактом осіб рядового складу приймаються:

військовослужбовці рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації;

військовослужбовці рядового складу, які проходять строкову військову службу;

громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту;

військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 60 років (під час мобілізації, на особливий період).

Крім того, змінами до Закону, надано можливість прийняття на військову службу до Збройних Сил України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу іноземців та осіб без громадянства.

На військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і відповідають таким вимогам проходження військової служби:

мають вік – до 45 років, під час особливого періоду – до 60 років;

придатні до військової служби за станом здоров’я;

пройшли професійно-психологічний відбір;

мають достатній рівень фізичної підготовки.

Для прийнятих на військову службу за контрактом іноземців та осіб без громадянства встановлюється випробувальний термін два місяці.

ІІ. Щодо внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України щодо:

1. Розширення прав відповідних командирів щодо видання наказів по особовому складу та призначення на посади.

2. Спрощення процедури продовження строків військової служби (понад встановлені строки), під час дії особливого періоду.

3. Розширення прав відповідних командирів щодо присвоєння чергових військових звань.

4. Зменшення строку вислуги у військовому званні “молодшого сержанта” (старшини 2 статті).

5. Запроваджено присвоєння первинного військового звання “молодшого лейтенанта” військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

6. Запроваджено присвоєння військового звання “старшого солдата” (старшого матроса) у порядку заохочення.

7. Запроваджено порядок призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти.

8. Надання права військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на отримання вищої освіти.

9. Розширено підстави для надання відпусток військовослужбовцям.

10.  Визначено порядок надання відпусток під час дії особливого періоду.

2.1. Щодо розширення прав відповідних командирів щодо видання наказів по особовому складу та призначення на посади.

2.1.1. Право видавати накази по особовому складу надається командирам, командувачам, начальникам, керівникам (далі – командири (начальники) органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які утримуються на окремих штатах (далі – військові частини), за посадами яких штатом передбачено військове звання підполковника (капітана 2 рангу) і вище.

2.1.2. Особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, за умови, що їм не будуть підпорядковані сержанти (старшини). Призначення таких військовослужбовців на посади сержантського і старшинського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад.

2.2. Щодо спрощення процедури оформлення продовження строків військової служби (понад встановлені строки), під час дії особливого періоду.

Продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби та дії контракту понад встановлені строки до термінів, визначених частиною дев’ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

2.3. Щодо розширення прав відповідних командирів щодо присвоєння чергових військових звань.

Чергові військові звання військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, присвоюються:

до старшого сержанта (головного старшини) включно, в тому числі старшого солдата (старшого матроса) у порядку заохочення, – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) і посадовими особами які мають рівні з ними права та вищі;

до старшого прапорщика включно - командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ним права та вищі.

2.4. Щодо зменшення строку вислуги у військовому званні “молодшого сержанта” (старшини 2 статті).

Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу (за винятком строкової військової служби), установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта (старшини 2 статті) – 6 місяців.

2.5. Щодо запровадження присвоєння первинного військового звання “молодшого лейтенанта” військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Первинне військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу за скороченою програмою навчання;

2) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі тим, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та призначенням на посади з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

3) військовослужбовцям строкової військової служби, які прослужили не менше шести місяців, особам рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, та військовозобов'язаним, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі на посадах офіцерського складу, жінкам віком до 40 років, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, та атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності - для військової частини А0515;

4) військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують службові обов'язки;

5) військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити;

6) особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які були призначені на посади осіб офіцерського складу та отримали вищу освіту.

2.6. Щодо запровадження присвоєння військового звання “старшого солдата” (старшого матроса) у порядку заохочення.

Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється солдатам (матросам):

1) при призначенні їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата (старшого матроса);

2) у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

2.7. Щодо призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти.

Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або проходять службу у військовому резерві, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу. Призначення на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказом Міністра оборони України по особовому складу з одночасним прийняттям осіб сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання молодшого лейтенанта. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу проводиться за умови, що до досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився строк, який є більшим за строк контракту.

Особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу. Призначення таких військовослужбовців здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад на період до призначення на ці посади офіцерів та за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери. Особи сержантського і старшинського складу, які займають посади офіцерського складу, можуть бути звільнені із займаних посад і призначені на посади сержантського і старшинського складу за підставами, визначеними підпунктами 3 та 7 пункту 82 Положення.

2.8. Щодо запровадження права військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на отримання вищої освіти.

Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

2.9. Щодо розширення підстав для надання відпусток військовослужбовцям.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються:

1) щорічні відпустки:

основна відпустка;

додаткова відпустка за виконання обов’язків військової служби, яке пов'язано з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я;

інші додаткові відпустки, передбачені законом;

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;

3) творчі відпустки;

4) соціальні відпустки:

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;

додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей;

відпустка для лікування у зв'язку з хворобою;

5) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

2.10. Щодо визначення порядку надання відпусток під час дії особливого періоду.

3.10.1. Щорічна основна відпустка надається згідно з графіком відпусток на наступний рік, що до 1 грудня затверджується командиром (начальником), який має право надавати відпустки військовослужбовцям, і доводиться під підпис до відома кожного військовослужбовця.

Щорічна основна відпустка надається військовослужбовцю з урахуванням необхідності підтримання постійної бойової готовності та проведення заходів з підготовки військових частин, часу використання відпусток у попередньому році, побажань і сімейних обставин військовослужбовця, висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію щорічна основна відпустка військовослужбовцям надається за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності певної категорії військовослужбовців відповідного підрозділу.

З часу введення правового режиму воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Порядок надання відпусток військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв’язку з демобілізацією або з вислугою встановлених строків військової служби за призовом, визначається Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв'язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати
90 календарних днів.

2.10.2. Військовослужбовцям, які відряджені до військових частин бойового складу на довготривалий термін надаються відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, а також відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування. 

Зазначені відпустки надаються командирами військових частин, до яких відряджені військовослужбовці, у відповідності до Алгоритму надання військовослужбовцям, які відряджені до військових частин бойового складу на довготривалий термін, відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин та у зв’язку з хворобою або для лікування (затверджений НГШ-ГК ЗС України від 06.04.2017 № 4133/С/1).

ІІІ. Загальні положення щодо переваг укладання контракту та прав службових осіб під час укладання контракту та особливостей проходження служби в особливий період.

Щодо мотивації та переваг для військовослужбовців, які укладають контракт.

Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 7 000 грн. та більше).

Крім того, додатково виплачується грошова винагорода за виконання завдань в антитерористичній операції:  безпосередньо на лінії зіткнення – 7,5 тис. грн., на другій лінії – 3,5 тис. грн.

Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час.

Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:

гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;

значно  вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);

регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);

можливість отримання вищої освіти за рахунок держави без відриву від служби;

участь у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки.

ІV. Щодо розширення прав громадян та їх соціального захисту.

4.1. Внесено зміни до “Кодексу законів про працю України” щодо розширення прав громадян України, їх соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, а саме:

Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків

На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

4.2. Внесено зміни до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", а саме:

"Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється.

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до дня фактичного звільнення.

Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу в особливий період".